494 – Great!

เรื่องมันมีอยู่ว่า อ.อีกท่านหนึ่ง ที่ไม่ได้เป็นอ.ที่ปรึกษาโปรเจ็คของอามมะโนว แต่เป็นท่านอ.กรรมการสอบโปรเจ็ค

ท่านบอกว่า ถูกใจโปรเจ็คของเรา และอยากนำไปใช้สอนในวิชา Software Engineering ที่รุ่นน้องจะเรียนเทอมหน้า

“ช่วยไปทำให้ตรงนั้น ตรงนี้ มันเวิร์กหน่อย” .. ก็มีประมาณ 3-4 อย่างที่ต้องปรับปรุงอีกหน่อย

ไอ้เราก็นึกว่าไม่เร่งมาก เพราะกว่าจะได้ใช้จริงก็คงเทอมหน้า เลยถามไปว่า “งานนี้เร่งด่วนไหมครับอาจารย์?”

“ก็ … ส่งพร้อมกันกับรูปเล่มเลยละกันค่ะ” .. รูปเล่มโปรเจ็ค? ส่งวันที่ 1 มีนา .. สอบเสร็จวันที่ 20 แล้วต้องแก้รายงาน 119 หน้านั่นอีก

แล้วก็ต้องมานั่งแก้โปรแกรมอีก ต้องทำวิดีโอการใช้งานอีก .. ให้ทันใน 1 อาทิตย์

??

..

!!!!!!!

แอ๋มงานเข้าาาาาา

โปรเจ็คตอนนี้ ทะลุ requirement ไป 80 ไมล์ทะเลแล้ว T______________T

แต่ก็ต้องทำ … เพราะมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำ เพื่อให้โปรแกรมเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

T^T

ได้แต่บอกตัวเองว่า เอาสอบให้เสร็จก่อน ค่อยคิดอะไร ..

..

หมดกัน ทริปเที่ยวที่วางแผนไว้

ผมเริ่มงานวันที่ 1 มีนาฯ นี้แล้วนะค้าบบบบบบ T___T

One reply to “494 – Great!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star