624 Afterlife

เย็นวันหนึ่ง ..
 • พักเรื่องรับปริญญาไว้ซักวัน เพราะว่านึกไม่ออก
 • แต่ไม่ต้องห่วง มีให้เขียนได้อีกหลายวันอยู่
 • เพราะว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำ
 • เย็นวันหนึ่ง ขับรถไปถ่ายรูปในมอ
 • กล้องตัวเดิม และก็ได้เลนส์ตัวเดิมกลับมาจากระยอง
 • เลยไปลองของซะหน่อย .. พบว่า ไม่ค่อยชิน
 • อาจเป็นเพราะ แสงน้อยด้วย .. ตอนนั้นพระอาทิตย์จะตกอยู่แล้ว
 • ต้องไปฝึกถือเลนส์ใหม่ ต้องฝึกใช้เลนส์เทเลโฟโต้ใหม่
 • ความรู้สึกเหมือนตอนเริ่มถ่ายรูปใหม่ๆเลยนะ
 • ตอนแรกกะจะถ่ายต้นไม้อย่างเดียว .. ลองดูแล้วด้วย
 • พบว่า รูปไม่มีอะไรน่าสนใจเลย ก็เลยลองรอให้รถเข้ามาในเฟรม
 • แล้วดันเสือกถ่ายเบลออีก
 • แต่ดูมีสะตอรี่ ก็พอละเนาะ
 • สะตอรี่? ว่าไงดีล่ะ ..
 • คิดเองดิวะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star