412 – Empower

เพิ่งเห็นว่าไม่ได้อัพสเปซนานแล้ว .. ดูจากวันที่ก็ตั้ง 7 วันแล้วล่ะสิ .. ลืมไปแล้วว่าจะมาบ่นอะไร

วิธีเนียนก็คือ.. หารูปอะไรก็ได้มาวางไว้ก่อนหนึ่งรูป แล้วความคิดมันก็จะตามมาเอง

นกน้อยตัวนี้ เจอที่วัดสวนดอก .. ไปไหว้พระ+ถ่ายรูป ที่วัดสวนดอก

ไปครึ่งวัน เจอนกสองตัว ถ่ายมาหนึ่งตัว .. เลนส์ซูมสุดแล้ว

นกอะไรก็ไม่รู้แฮะ แต่ก็เหมือนนกทั่วๆไป ที่เวลาบินมาเกาะอะไรซักอย่าง แล้วต้องหยุด ทำความสะอาดตัวเอง

ด้วยการจิกๆๆ + ทำท่าสงสัย + ทำท่างึกๆงักๆ

ถ่ายมาประมาณ 3 รูป .. เลือกเอาท่านี้แหละ ตอนเอียงหัว เป็นนกแอ๊บแบ๊ว .. ดูกวนตีนดี

5 replies to “412 – Empower

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star