215 – Benet

เวิ่นเว้อมาก … สอบเสร็จงานเยอะเหมือนเดิม แต่ว่ายังไม่ทำ … ทุกคนรอให้ปีใหม่มาถึงก่อน
เวิ่นเว้อมาก … อีกทีละกัน ย้ำให้โลกรู้ว่า เวิ่นจริงๆ

เอาล่ะ เมื่อกี้คิดออกแล้วแท้ๆ ว่าจะแพ่มเรื่องไร … ตอนนี้ลืมซะแล้วว่ะ

“ภาพความสุขนั้นฉันยังอาจจะไม่เข้าใจความหมาย”

“เวลาผ่านพ้น ทุกวันและคืนโหดร้าย”

“ยังเหลือสิ่งหนึ่งในใจ ภาพเธอนั้นห่างไกลสุดสายตา…”

ลองเล่นเฉยๆ ไม่มีไร พอดีเห็นมันเพิ่มขึ้นมา ในโปรแกรม Windows Live Writer 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star